ko{6sLo ufpF l6sf]6 DofUbL, ^ k'; M DofUbLsf] cGgk"0f{ ufpFkflnsf–& df cjl:yt ko{6sLo ufpF l6sf]6 / dgf]/d wf}nflu/L lxdfnsf] b[Zo . cGgk"0f{–wf}nflu/L ;fd'bflos kbdfu{n] ;d]l6Psf]] l6sf]6 ufpFdf k'Ug] ko{6ssf] ;V+of klg a9b} uPsf] 5 . t:jL/ M sdn vqL ÷/f;;

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ मा अवस्थित पर्यटकीय गाउँ टिकोट र मनोरम धौलागिरि हिमालको दृश्य। अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्गले समेटिएकोे टिकोट गाउँमा पुग्ने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ । तस्वीरः कमल खत्री/रासस

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।